Plein Helvoirt heeft rechtspersoonlijkheid als Stichting Plein Helvoirt.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71860835.
Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 858877661.
De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Bijdragen in de financiële middelen van de stichting zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

De statutaire doelen van de Stichting Plein Helvoirt zijn:
1. het beschermen en/of bevorderen van de leefbaarheid voor de inwoners van Helvoirt;
2. het uitdragen en/of versterken van de eigenheid en kwaliteiten van Helvoirt;
3. het opkomen voor goed overheidsbestuur voor Helvoirt, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. het informeren van allen die betrokken zijn bij de in het eerste lid genoemde doelen;
2. het plegen van overleg met daarbij betrokken actoren teneinde de in het eerste lid genoemde doelen te verwezenlijken of te bevorderen.
3. De stichting beoogt het algemeen nut.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.­

Bestuur

Bestuurders van de stichting zijn:
J.H.G. van Balkom, Helvoirtsestraat 31, 5268 BA Helvoirt, voorzitter.
P.A. Wieringa, Duinoordseweg 20, 5268 LM Helvoirt, secretaris-penningmeester.
M.L.  Kloprogge, Van Grevenbroeckstraat 1, 5268 AN Helvoirt, bestuurslid.
De stichting heeft geen betaalde bestuursleden. Er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Er kunnen dienstverleners of organisaties tegen betaling worden ingeschakeld. Dit kunnen nooit de (organisaties van) bestuursleden zijn.

Beleidsplan

Voor de uitgangspunten en beweegredenen klik hier.

In 2018 zijn de volgende stappen voorzien.

  • In het voorjaar van 2018 heeft de stichting zich via diverse media-uitingen bekend gemaakt aan de doelgroep van geïnteresseerde inwoners van Helvoirt.
  • In juni 2018 was een eerste informatief contact met het gemeentebestuur van Haaren. Tijdens het contact is gesproken over de doelstellingen, het stappenplan, de initiatiefnemers en de behoefte aan subsidie.
  • In juni 2018 volgde een enquête onder de Helvoirtse bevolking. Deelnemers kunnen aangeven wat zij vinden dat Helvoirt ontbeert of wat in het dorp verbeterd kan worden. Op basis van de uitslag gaan de initiatiefnemers werkgroepen formeren of ondersteunen om de meest gewenste verbeteringen te realiseren. Er waren ca. 400 deelnemers die ca. 1500 stemmen uitbrachten.
  • Op 3 augustus 2018 komt op het centrale kerkplein van Helvoirt een ideeënbus van Plein Helvoirt.
  • In het najaar volgt de uitverkiezing van ‘het mooiste plekje’ van Helvoirt.
  • Tegen het einde van het jaar volgt de uitverkiezing van de ‘Helvoirter van het jaar’
  • Vanaf het voorjaar is gestart met een historische rubriek ‘Helvoirt van Toen’ op het informatieve dorpsplatform Helvoirt.net.
  • Komend jaar zullen wij een advies uitbrengen voor een update van het Schema Leefbaarheid Helvoirt, dat hoorde bij de Notitie Leefbare Dorpen van december 2017.
  • In 2019 volgt een activiteitenmarkt ‘Helvoirt Leeft’ in het HelvoirThuis.

Financiën

De stichting besteedt financiële middelen aan stichtingskosten, bankkosten, promotiemateriaal, ideeënbusje op het pomphuisje, vergaderkosten/zaalhuur, website hosting, evenementskosten. De uitgaven worden per jaar begroot op 4000 euro.

De daarvoor benodigde financiële middelen wil de stichting verwerven uit gemeentesubsidie, donaties van particulieren en organisaties.

De stichting wil enig vermogen (reserves) opbouwen, ter grootte van maximaal eenmaal de hoogte van de jaaruitgaven. Dit vermogen dient als buffer voor tegenvallende opbrengsten. Overtollig vermogen of batig saldo bij opheffing van de stichting kan alleen worden besteed aan andere algemeen nut beogende instellingen.