Auteur: Pleinbeheerder

Helvoirt Leeft!

Op zaterdag 21 september 2019 is in het dorpscentrum een activiteitenmarkt Helvoirt Leeft! Het publiek kan daar kennis maken met clubs en verenigingen uit Helvoirt.

Het gebeurt in de Kastanjelaan. Op het kerkplein is die dag ook het NK BBQ Helvoirt. In de Notenkraker bij de oude school is ook de kleding- en boekenmarkt van de harmonie. De Nicolaaskerk is open voor bezichtiging. Kortom: een leuke zaterdag in het oude dorpshart.

Helvoirtse en Vughtse organisaties kunnen een marktkraampje krijgen.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Plein Helvoirt betaalt de kraampjes.
Het evenement is gratis toegankelijk voor het publiek. Deelnemende clubs kunnen ook iets doen buiten de eigen kraam, zoals een demo, uitvoering of act.

De markt is open vanaf 9.00 uur (opbouwen) en duurt tot 17.00 uur. Clubs die willen deelnemen kunnen zich melden via het contact-mailadres van Plein Helvoirt.

MANIFEST “Helvoirt spoort”

Met dit manifest roepen ondergetekenden inwoners van Helvoirt, gemeentelijke overheid, ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties op om zich gezamenlijk in te zetten voor de totstandkoming van een opstapplaats voor de trein met een bijbehorende langzaam-verkeertunnel onder het spoor van Den Hoek naar het centrum van het dorp.

In het bestuursakkoord van de gemeente Haaren is opgenomen dat er – vanwege ‘het afsluiten van de N65 tijdens de reconstructie’ – bij de betreffende instanties op aangedrongen wordt in te zetten op ‘meer openbaar vervoer en een treinstop in Helvoirt.’

Waarom een tunneltje?
Er is gekozen voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Den Hoek om de vitaliteit en de leefbaarheid van het dorp Helvoirt in de toekomst te waarborgen. In deze wijk zullen op niet al te lange termijn een kleine 1000 mensen wonen. Wil men deze veelal jonge dorpsgenoten optimaal betrekken bij de dorpsgemeenschap dan is een efficiënte en veilige manier om te komen bij scholen en winkelvoorzieningen een voorwaarde. De spoorwegovergang bij de Helvoirtsestraat is onveilig. Er rust een morele plicht bij de gemeente om Den Hoek adequaat en veilig te ontsluiten.

Waarom een opstapplaats?
Helvoirtenaren zijn zich bewust van het feit dat men voor zaken als werk, scholen, vrijetijdbesteding, cultuurdeelname aangewezen is op locaties buiten de gemeente. Mensen die ervoor kiezen om in Helvoirt te wonen, zoeken ook vaak naar mogelijkheden om met openbaar vervoer naar het werk te kunnen. Mensen die om sociale, culturele, arbeidsgerelateerde of toeristische reden het dorp willen bezoeken hebben baat bij een goede bereikbaarheid. Dit zal de lokale bedrijvigheid en de bekendheid van het dorp ten goede komen. Helvoirt komt als Van-Goghdorp steeds meer in beeld.

Krachten gebundeld
De vanzelfsprekendheid dat de Helvoirtenaren naast ervaren overlast ook kunnen profiteren van het dagelijks treinverkeer door hun dorp Helvoirt wordt breed onderkend. Sinds enkele jaren gaan er vanuit diverse richtingen stemmen op om daar met meer energie op in te zetten. Een onlangs opgestarte petitie leverde in korte tijd vele honderden steunbetuigingen op. Uit een verkeers-peiling van Plein Helvoirt gaf 80% van de respondenten aan gebruik te zullen maken van deze vorm van openbaar vervoer. In ruil voor de totstandkoming van de beoogde opstapplaats en het daaraan gekoppelde tunneltje zouden minder gebruikte spoorwegovergangen kunnen worden opgeheven. In dit manifest hebben meerdere actiegroepen en partijen zich verenigd. Het is een krachtig signaal aan lokale en provinciale overheid en aan de beheerder van het spoorwegennet om deze wens te verwezenlijken.

Helvoirt, juni 2019
Ondertekend door: Initiatiefgroep: Christ van Iersel, Mardine van Iersel, Paul ten Haaf, Marcel Kloprogge, Marian Peters, Suzanne Wiersma, Ad Vogels, Jan van Balkom. Bewoners Den Hoek / Perron Helvoirt / Deelnemers verkeerspeiling Plein Helvoirt / DEH / Van Gogh informatiecentrum / Fietsersbond afd. Helvoirt /

Voor steun aan de petitie klik hier.

Vughtse politiek moet aan de bak in Helvoirt

Op de Vughtse lokale radio Avulo mocht Plein Helvoirt dinsdag 2 april 2019 weer wat komen vertellen over de herindeling van de gemeente. Sander Wieringa van Plein Helvoirt zei dat er tot eind 2020 nog veel moet gebeuren. Het dorpsplatform is blij met de belofte van de gemeente Vught dat die vanaf medio dit jaar graag wil overleggen met Plein Helvoirt. Dan gaat het bijvoorbeeld over verkeer, buitengebied, cultuurbeleid en duurzaamheid. Maar ook over gemeentelijke tarieven die in Vught een stuk hoger liggen dan nu in Helvoirt.

Interviewer André Deleu vroeg wat de gevolgen zijn voor de politiek. Volgens Sander Wieringa zullen de Vughtse politieke partijen de komende tijd aan de slag moeten om in Helvoirt kandidaten te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die zullen in november 2020 plaats vinden. De Helvoirtse kiezers zijn goed voor 3 á 4 zetels in de nieuwe Vughtse gemeenteraad. Hieronder het interviewfragment.

Uitslag verkeerspeiling noopt tot actie

HELVOIRT – 13 maart 2019. Samen met de gemeenten Haaren en Vught wil Plein Helvoirt werken aan een veiliger verkeer in het dorp.

Dat is de conclusie van een overleg naar aanleiding van de verkeerspeiling van het dorpsplatform Plein Helvoirt. De gemeente Haaren gaat op korte termijn werken aan verbeterpunten. Met Vught wil Plein Helvoirt een visie ontwikkelen op de toekomstige verkeersstructuur.

Plein Helvoirt presenteerde enkele weken geleden de uitslag van een verkeerspeiling onder de Helvoirtse inwoners. Daaruit bleek dat er over de meeste straten in het dorp weinig zorgen bestaan maar dat er een sterk gevoel van onveiligheid is over de Achterstraat, Torenstraat/Helvoirtsestraat en Kastanjelaan/Lindelaan.

Dat komt vooral doordat er in die straten vaak veel harder wordt gereden dan de toegestane 30km/u, is het gevoel. “Als iedereen zich aan de snelheid zou houden was er niks aan de hand”, zo luidde een reactie. Plein Helvoirt wil samen met de gemeente kijken of en hoe het verkeersgedrag in het dorp is te verbeteren. Dan gaat het om positief stimuleren maar ook handhaving als blijkt dat de maximumsnelheid structureel wordt overschreden.

Over de aanpassingen in het Torenstraat/Helvoirtsestraat voert de gemeente overleg met een stuurgroep van de bewoners. Daarnaast zal de gemeente het dorp intensief voorlichten over de reconstructie van de N65, over een paar jaar. Uit de peiling kwam naar voren dat de meeste Helvoirters dan grote verkeersproblemen verwachten. Het is zaak dat iedereen precies weet wat er dan gaat gebeuren. Veel inwoners zeiden gebruik te gaan maken van een eventuele toekomstige stopplaats voor de trein. De gemeente zal dat signaal inbrengen in de gesprekken met o.a. Prorail en NS.

Uit de peiling bleek dat het verkeer in Helvoirt op grenzen stuit. De drukte moet over enkele oude ontsluitingsstraten. Voor een toekomstvisie wil Plein Helvoirt praten met de gemeente Vught.

Het overleg over de verkeerspeiling werd vanuit de gemeente gevoerd door wethouder Martien Vromans, verkeersambtenaar Ralph van den Boom (die binnenkort elders gaat werken) en zijn opvolger Tom Seising. Van Plein Helvoirt namen Jan van Balkom en Sander Wieringa deel aan het gesprek.

Uitslag verkeerspeiling januari 2019

Veiligheid moet op aantal plekken beter

Veel inwoners van Helvoirt maken zich zorgen over het verkeer in hun dorp. Over de Achterstraat, Torenstraat, Helvoirtsestraat en de Kastanjelaan zijn ernstige klachten. Meestal vindt men de éigen straat goed of matig. Dat blijkt uit een verkeerspeiling van het dorpsplatform Plein Helvoirt.

Aan de enquête namen 263 Helvoirters deel uit 70 van de 101 Helvoirtse straten. De eigen woonstraat wordt door 74% matig of goed gevonden. Zo’n 25% vindt de straat slecht. Liefst 77% van de respondenten verwacht grote verkeersproblemen in het dorp in de periode dat de N65 wordt verbouwd. De straatverlichting in Helvoirt vonden de meesten goed en ook het onderhoud is meestal wel oké, op enkele straten na. Als er stoptreinen zouden stoppen in Helvoirt zegt liefst 80% van de respondenten dat men dan van de trein gebruik gaat maken.

Sluiproute Achterstraat
De straat met de meeste klachten is de Achterstraat: slechts 1 van de 15 respondenten uit die straat vindt de verkeersveiligheid daar goed. Ook andere dorpsgenoten vinden de straat veel te druk met sluipverkeer dat te hard rijdt. Veel klachten ook uit de Helvoirtsestraat en de Torenstraat. Van de 37 respondenten uit deze straten vindt 62% de veiligheid slecht. Er wordt geklaagd over het vele vrachtverkeer en de gevaren voor voetgangers en fietsers. Ook de Kastanjelaan vindt men onveilig. Het verkeer rijdt te hard, voetgangers en fietsers lopen gevaar. De T-splitsing bij de kerk vinden veel respondenten gevaarlijk.

Verbetering zit niet in meer borden of beperkingen: slechts 25% vindt de verkeersregels in de eigen straat slecht. Wel kan er veel verbeteren als de 30km-limieten in het dorp en de 60km-limieten in het buitengebied beter worden gehandhaafd. Plein Helvoirt vraagt politie, gemeente én inwoners om daarmee te beginnen.

Gemeenten én inwoners
Het platform vraagt de gemeente Haaren om de uitslag mee te nemen bij lopende zaken zoals het herinrichtingsplan Torenstraat/Helvoirtsestraat, het streven naar een treinstation, de doorontwikkeling van het Plan Den Hoek en de reconstructie van de N65. Vught wordt gevraagd om na de herindeling snel een verkeersplan voor Helvoirt te maken. Plein Helvoirt roept de inwoners op om zich te organiseren in buurtcomités om de eigen straat veiliger te maken.

Lees hier het hele rapport en wat er over uw straat is gezegd.

Zienswijze herindelingsontwerp

Het dorpsplatform Plein Helvoirt pleit voor intensievere bestuurlijke contacten tussen Helvoirt en Vught. Vught mag zich meer gaan bemoeien met de ontwikkelingen in Helvoirt, wordt gevraagd om goed te luisteren naar wat Helvoirt wil en te laten zien waar Vught politiek voor staat als het om Helvoirt gaat, vindt Plein Helvoirt.

Plein Helvoirt doet dat in een uitgebreide zienswijze op het Herindelingsontwerp. In de zienswijze staat dat de komende twee jaar veel zaken spelen die verder reiken dan 2020. Bovendien worden eind 2020 gemeenteraadsverkiezingen voor het nieuwe Vught gehouden en moeten de inwoners weten hoe de standpunten zijn. De zienswijze van Plein Helvoirt bevat de gevoelens vanuit het dorp over de herindeling, zoals die zijn vastgesteld in verschillende peilingen en notities.

Klik hier voor de volledige zienswijze.

Meningen in Helvoirt over samenvoeging met Vught

Helvoirt, november 2018

Aard van het dorp Helvoirt
In het leefbaarheidsonderzoek van oktober 2017 (24 inwoners namen deel) is de overall conclusie: “Inwoners ervaren Helvoirt als een rustig en mooi dorp, centraal gelegen tussen steden en natuur, waar een goed verenigingsleven bestaat en voldoende voorzieningen zijn. Dat wil men zo houden, maar tegelijkertijd kleinschalige ontwikkelingen toestaan.”
Er is een sterk ontwikkeld dorpsleven in Helvoirt. Er zijn hier op 4700 inwoners zo’n 40 verschillende verenigingen en clubs actief. Het HelvoirThuis loopt goed met tal van verenigingen, uitvoeringen en evenementen. Helvoirt heeft een grote eigen basisschool, diverse drukbezochte winkels, twee kerkgemeenschappen, enkele populaire horecabedrijven, etc. Er is een lokaal maandblad Het Pomphuiske – huis-aan-huis bezorgd – en een lokale nieuwssite Helvoirt.net met gemiddeld ca. 4000 bezoekers per dag. Helvoirt leeft en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

Politieke constellatie
In Helvoirt komen bij verkiezingen ca. 2100 stemmers op. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen koos 40% voor Progressief96, 32% CDA, 17% Samenwerking95 en 11% VVD. Bij de TK-verkiezingen van 2017 koos in Helvoirt 25% VVD, 21% CDA, 13% D66, 12% SP, 12% GL/PvdA en 9% PVV.
Er zijn geen Helvoirtse politieke groeperingen of afdelingen. Er zijn weinig leden van landelijke politieke partijen. Er is – thans – geen plan om met een lokale Helvoirtse lijst mee te doen aan de raadsverkiezingen van november 2020 in Vught. De kiezers in Helvoirt zijn goed voor 3 á 4 van de 23 zetels in de nieuwe Vughtse raad.

Gevoelens over samenvoeging
Bij de burgerpeiling van de gemeente Haaren over de herindeling – oktober 2017 – ging 65% van de in Helvoirt uitgebrachte stemmen naar de keuze ‘opsplitsen’. Uit de gespreksronde van de gemeente Haaren met inwoners van de dorpen – voorjaar 2018 – bleek dat 82% van de 169 respondenten wil samengaan met Vught.

Wens tot behoud eigenheid
Uit het leefbaarheidsonderzoek blijkt dat inwoners een sterke band hebben met het dorp. “Helvoirt is een dorp en dat moet zo blijven”. Pogingen van de gemeente Haaren om er na 1996 één hechte gemeente van te maken zijn nooit omarmd. Dit zal ook met Vught niet gebeuren, is de gedachte.
Wel lijkt er meer affiniteit te zijn met het karakter van Vught dan met het karakter van Haaren. Ook is er meer oriëntatie op voorzieningen in Vught – Maurickcollege, sport, winkels, bibliotheek – dan op Haaren. De natuur van Helvoirt wordt gekoesterd. Een idee van Heusden om het Helvoirtse deel van de Loonse & Drunense Duinen in te lijven stuitte op scherp verzet. Geen tweedeling van het gebied.

Verkeersproblemen: N65, sluipverkeer
Bij de ‘plannenpeiling’ van Plein Helvoirt – juni 2018 – zeiden 209 van de 309 deelnemers dat ze een verdiepte tunnelbak willen bij het kruispunt N65/Torenstraat. Tweede wens uit de peiling was een opstapplaats voor stoptreinen in Helvoirt. Ook is er te weinig busvervoer. Veel Helvoirtenaren maken zich grote zorgen over de verkeersoverlast als gevolg van de werkzaamheden t.z.t. aan de N65. Er zal veel sluipverkeer door het dorp gaan. De Torenstraat is nu reeds te smal en te druk. Uit de plannenpeiling blijkt dat er wensen zijn voor betere trottoirs in de Kastanjelaan, meer veiligheid in de Achterstraat en betere fietspaden in het buitengebied.

Openbare voorzieningen
Uit de plannenpeiling bleek de behoefte aan een servicebalie van de gemeente/sociale dienst in Helvoirt. De loketten in Vught zijn iets te ver weg. Het HelvoirThuis heeft geen opslag en EHBO-ruimte, de grote zaal heeft een kwetsbare vloer en evenementen kunnen hier niet zonder telkens vergunning aan te vragen. De vergaderruimtes schieten tekort.
Men vraagt zich af waar men straks met het grofvuil heen moet. En containerparkje voor Helvoirt is gewenst. Hondenpoep wordt door velen in de dorpskom als probleem gezien. Er wordt gevraagd om meer afvalbakken.
Een nieuw gezondheidscentrum zou de barakken van de huisartsenpost moeten vervangen. Mensen denken aan het oude gebouw van de Dr. Landmanschool aan de Kastanjelaan (eigendom gemeente) voor dit doel. Er wordt gewerkt aan een natuurspeeltuin/kinderboerderij. Het speeltuintje aan de St. Jorisstraat is verouderd.

Nieuwe woningbouw
Er komen 170 nieuwe woningen bij in het plan Den Hoek. Helvoirtenaren rekenen erop dat hun eigen woningbehoefte hiermee gedekt wordt. Het plan – in het buitengebied – stuitte destijds op verzet. Nieuwe bouwlocaties in het buitengebied zullen ook op verzet stuiten. De grote supermarkt aan de Achterstraat zit daar niet ideaal; deze plek is wel geschikt voor inbreiende woningbouw (idee uit leefbaarheidsonderzoek). Uit het leefbaarheidsonderzoek kwam behoefte aan huurwoningen voor ouderen naar voren. Er zijn mogelijkheden voor maar ouderen vinden de overstap van hun vaak grotere woning naar een nieuwbouwproject gevoelsmatig nog te groot. Naast Den Hoek voorziet het Bestemmingsplan Kom Helvoirt nog in een ‘uitbreidingslocatie Raamse Oevers’ waar 55 woningen kunnen komen. Dit is sinds 2008 ‘on hold’.

Buitengebied
Aantastingen van het nationaal park door (recreatie-)bedrijven roepen telkens en met succes bezwaar- en beroepsprocedures op. B&W van Haaren zijn in september 2018 gestart met een actualisering van het (hele) bestemmingsplan buitengebied Haaren. Beëindigde boerderijen kunnen dan makkelijker woning of niet-agrarische bedrijf worden. Nieuwe bedrijven stuiten hier echter op weerstand. Er is ook vrees dat boomteelt in de plaats komt van weidegang. Het leefbaarheidsonderzoek meldde klachten over onderhoud van wegen en bermen. De Rechtbank sprak uit dat inwoners van het buitengebied gebruik mogen maken van oud voorpootrecht (particuliere bomen in gemeentelijke bermen); B&W van Haaren ging in hoger beroep; zaak loopt nog.

Recreatiewoningen
In het Spechtbos e.o. op de Distelberg zijn ruim 30 recreatiewoningen die permanent bewoond worden, vaak met persoonsgebonden gedoogbeschikking. De bewoners willen dat hier voor alle huisjes een permanente woonbestemming komt, met strikte beperkingen om het boskarakter te behouden. Hiervoor wordt intensief actie gevoerd door de bewonersvereniging. Er komt een gebiedsvisie.

NIMBY-bedrijven
In het buitengebied zijn (minstens) twee slecht gesitueerde grote bedrijven: Gubbels Sloop en pretpark Duinoord. Gubbels heeft zwaar vrachtverkeer dat altijd door een dorpskern (Cromvoirt, Vlijmen of Helvoirt) moet om ergens te komen. Duinoord is een milieucategorie-4-bedrijf dat niet in Natura2000 mag. Naar Gubbels kijkt het college. Negen gemeentebesluiten over Duinoord werden na bezwaar en beroep vernietigd. Duinoord heeft een schadeclaim aangekondigd bij B&W van Haaren wegens bestuursaansprakelijkheid.

Natuurschade
Nergens in Nederland worden meer dassen aangereden dan op de Guldenberg in Helvoirt. De das doet het hier goed. De gemeente heeft een zorgplicht t.a.v. deze beschermde diersoort. Er wordt nu door gemeente, dassenwerkgroep en boeren toegewerkt naar een veilige oplossing.
Er is toenemend gevaar voor natuurbranden in de Loonse en Drunense Duinen. Er zijn weinig bluswatervoorzieningen en de toegang voor de brandweer is niet makkelijk. Er is een ernstige overbelasting van stikstof in het Helvoirtse deel, wat leidde tot oprukkende vergrassing van het stuifzand.

Sociale zaken
B&W van Haaren hebben in het nabije verleden geen informatie gepubliceerd over de uitvoering van de WMO in Helvoirt. In het Rapport Sociaal Domein over de 1e helft 2018 staat alleen dat in Helvoirt 7 complexe casussen zijn voor maatschappelijk werk. Over jeugdbescherming en wmo-zorg in Helvoirt is niets bekend. Uit het leefbaarheidsonderzoek blijkt niets over sociale zaken.

Sport
In Helvoirt is veel sport: voetbal, fietsen, tennis, badminton, judo, paardensport. Geen hockeyveld en geen zwemgelegenheid. De sporthal is te kort voor veel sporten, waardoor hier geen competitie mogelijk is. Er zijn zorgen of er in de toekomst voldoende vrijwilligers zullen blijven voor de sport.

Drugsproblematiek
Uit een peiling van Plein Helvoirt – oktober 2018 – bleek dat een meerderheid van de 223 respondenten drugsgebruikers in het dorp kent en dat daarvan een meerderheid meent dat die gebruikers problemen hebben. De helft kent de plekken waar drugs verhandeld worden. Veertig procent meent dat de gemeente er te weinig tegen doet. Particulieren organiseren bijeenkomsten en hulp aan verslaafden.

Duurzaamheid
Er is een voorbeeldig particulier initiatief met elektrische deelauto’s in het dorp. Er is een coöperatieve exploitatie van zonnepanelen op het tankstation aan de N65; men zoekt naar meer plekken. Bij de Margriet wordt toegewerkt naar een vorm van duurzame landbouw. Dat kan een Voedselbos (biobos) zijn maar zeker ook andere vormen van natuurinclusieve landbouw. In eerste instantie zal dat met de huidige pachters worden opgepakt.

Download de tekst.

Uitslag drugspeiling oktober 2018

Dorp kent drugsproblemen

Ook in ons dorp Helvoirt maken veel mensen zich zorgen over de drugsproblematiek. Dat blijkt uit veel van de 223 inzendingen op een peiling van het dorpsplatform Plein Helvoirt.

Een ruime meerderheid van de inzenders kent dorpsgenoten die drugs gebruiken. Daarmee zijn drugs een bekend en gekend probleem in het dorp. Dat zoveel mensen melden dat ze gebruikers kennen zegt overigens niets over het totale aantal drugsgebruikers: het kan ook gaan om dezelfde gebruikers.

Ruim een derde vindt dat drugsgebruik problemen veroorzaakt bij de gebruiker. Verslaving, geldproblemen, sociale en psychologische problemen. Reacties: “Ze leven in eigen wereld, zijn vaak asociaal, eenzaam, geldgebrek, verlies normen/waarden”, “Sociale problemen, neiging naar crimineel gedrag”. “Ze brengen andere in problemen door hun te overtuigen ook te gaan gebruiken.” Dat zijn enkele van de 309 commentaren van de inzenders. Deze probleemgebruikers kunnen volgens de inzenders het beste geholpen worden door professionele hulpverleners, maar ook door vrienden en familie. Maar: “Het moet vooral vanuit hen zelf komen.”

Ongeveer de helft van de inzenders kent in Helvoirt de plekken waar vaak drugs verhandeld worden. Plein Helvoirt heeft de verantwoordelijken voor die plekken daarover geïnformeerd, maar noemt ze niet vanwege prudentie. Hun reactie was dat aan het probleem gewerkt wordt. Zo’n 40 procent vindt dat dealen overlast oplevert: onveiligheid, afval en herrie. “Onveilig gevoel als je er  langs moet lopen”, “Onze dochter (4jr) komt thuis met gevonden lege wietzakjes”.

Meer dan de helft van de inzenders is bereid om illegale drugshandel te melden bij de politie. Maar zo’n 40% meent dat de politie en de gemeente er te weinig aan doen. Een reactie: “De plekken waar wordt gehandeld zijn in het hele dorp bekend. Ga als gemeente naar deze plekken zodat dit niet meer gedoogd lijkt, zoals dit nu wel het geval lijkt te zijn. Voorlichtingsgesprekken op school en wellicht sportverenigingen lijken mij ook een goed idee.”

De inzenders zien ook veel alcoholverslaving: meer dan de helft kent mede-inwoners die volgens de inzenders aan alcohol verslaafd zijn. Lachgas – populair bij de jeugd – is een bekend verschijnsel maar weinigen zien daar problemen bij.

Aan het onderzoek van Plein Helvoirt deden 223 inwoners mee. Deelname was anoniem, er kon per afzender slechts eenmaal ingestuurd worden. Er werden geen controlevragen gesteld waarmee de representativiteit van de inzenders gemeten kon worden. De uitslagen geven daarom geen zekerheid over hoe de totale bevolking van Helvoirt over de situatie denkt.

Voor het volledige verslag klik hier.

 

Wat doe je tegen drugs?

  • Neem contact op het ‘Herstelvoirt’: een groep die verslaving bespreekbaar wil maken en voorkomen. Een luisterend oor en steun zijn voor mensen die hier mee maken hebben op wat voor een manier dan ook. Bel met 06 12 56 31 69 (Jolande).
  • Illegale handel en ordeverstoring: melden bij de politie 0900-8844 of via haaren.meierij@politie.nl
  • Verslavingsproblemen: vraag om hulp van Novadic-Kentron: 073-6849500

Uitslag plannenpeiling juni 2018

Uitslag plannenpeiling Plein Helvoirt

Ruim driehonderd mensen hebben deelgenomen aan de plannenpeiling van het dorpsplatform Plein Helvoirt. Ze gaven tussen 10 en 20 juni 2018 aan welke verbeteringen ze in Helvoirt willen. Er werden 1267 stemmen uitgebracht. De meeste deelnemers – 210 – kozen voor ‘tunnelbak kruispunt N65’. Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de inwoners van Helvoirt die wil. Dat is al door de gemeente Haaren opgepikt en er wordt aan gewerkt.

Ook het plan voor een NS-perron in Helvoirt wordt breed gedragen: meer dan de helft van de deelnemers wil in Helvoirt op de trein kunnen stappen. Voor dat plan is een burgerinitiatief gestart; B&W van Haaren steunt dit plan. Trottoirs in de Kastanjelaan zijn een ander belangrijk punt voor Helvoirt. Veel mensen vinden deze drukke straat onveilig voor voetgangers. Plein Helvoirt gaat kijken of voor die wens een comité aan de slag kan. Een natuurspeeltuin en/of kinderboerderij scoort ook hoog. Er zijn al initiatiefnemers mee bezig. De uitslag is een steun in hun rug.

Deelnemers aan de peiling konden ook eigen ideeën voorstellen. Diverse mensen wezen op overlast van hondenpoep in de dorpskom. Ook het groenonderhoud, meer bomen en bankjes werden genoemd, naast o.m. beter OV, meer winkels, brievenbus Van Goghplein, afvalcontainers, veiligheid Achterstraat, een kiosk en een wandelpad Helvoirtse Broek.

Enkele tientallen deelnemers gaven als reactie dat de plannenpeiling een goed idee was waar wel echt wat mee gedaan moet worden. Plein Helvoirt gaat ermee aan de slag. Verschillende reeds lopende burgerinitiatieven kunnen de uitslag gebruiken. Voor andere plannen gaan we initiatiefnemers zoeken. Er gaat ook een verslag naar het gemeentebestuur van Haaren. Het nieuwe college van B&W wil Helvoirt “goed doorgeven” aan Vught. De plannenpeiling laat zien wat er nog te doen is.

Hieronder een overzicht van de uitslag.